Aanvraag opname in het vergunningenregister

Als je een gebouw of constructie wil (ver)kopen, is het van belang te weten of er al dan niet een vergunning voor bestaat en er dus geen sprake is van een bouwmisdrijf. Voor oude, reeds lang bestaande gebouwen en constructies is het echter vaak moeilijk om de vergunningstoestand ervan te achterhalen.

Daarom werd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening het vermoeden van vergunning in het leven geroepen. Het vermoeden van vergunning maakt het mogelijk om constructies als "vergund geacht” op te nemen in het vergunningenregister. In dat geval wordt er gedaan alsof voor het gebouw of de constructie een vergunning bestaat, terwijl deze in werkelijkheid niet kan worden voorgelegd.

Er bestaan twee soorten vermoedens van vergunning: 

  • Het onweerlegbaar vermoeden van vergunning: constructies waarvan kan worden aangetoond dat ze werden opgericht vóór 22 april 1962 genieten het onweerlegbaar vermoeden van vergunning. 
  • Het weerlegbaar vermoeden van vergunning: constructies waarvan kan worden aangetoond dat ze werden opgericht in de periode vanaf 22 april 1962 en vóór de inwerkingtreding van het gewestplan genieten het weerlegbaar vermoeden van vergunning. Het vermoeden kan dus door de overheid weerlegd worden, maar het enige geldige tegenbewijs is een proces-verbaal of een niet-anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van 5 jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.

De toepassing van het vermoeden van vergunning is dus afhankelijk van de datum waarop het gebouw of de constructie werd opgericht. De bewijslast hiervoor ligt bij diegene die zich op het vermoeden van vergunning wenst te beroepen. Voor stad Beringen trad het gewestplan Hasselt-Genk in werking op 3 april 1979.

Voor wie?

Voor iedereen die zich wenst te beroepen op het vermoeden van vergunning voor constructies of gebouwen opgericht voor 22/04/1962 of voor 03/04/1979.

Voorwaarden?

De bewijslast ligt bij de aanvrager van het vermoeden van vergunning.

De aanvraag dient gestaafd te worden met bewijsstukken waaruit de oprichtingsdatum van de constructie(s) valt op te maken, zoals een kadastrale schets, gedateerde (lucht)foto’s (via geopunt of op te vragen bij het Nationaal Geografisch Instituut), postkaarten, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, bewijzen kadastraal inkomen, facturen van aannemers of van aankoop goederen die refereren naar de oprichting, rekeningen van nutsvoorzieningen, notariële aktes, gedateerde opmetingsplannen, getuigenverklaringen,...

De aanvrager moet tevens ondubbelzinnig en onweerlegbaar kunnen aantonen dat de huidige constructie identiek is aan de constructie zoals gekend voor 3 april 1979, m.a.w. dat er sindsdien geen aanmerkelijke of vergunningsplichtige wijzigingen meer hebben plaatsgevonden. Dit kan onder meer door voldoende foto’s van de bestaande toestand toe te voegen, om de bestaande toestand te verduidelijken en om aan te tonen dat die overeenkomt met die van voor 3 april 1979. Indien nodig wordt er een plaatsbezoek georganiseerd.

Vermoeden van vergunning aanvragen

De aanvraag tot vermoeden van vergunning moet worden ingediend, zodra de nodige documenten zijn verzameld, bij de dienst Bouwen van de stad Beringen, via het digitaal aanvraagformulier opname vergunningenregister aanvragen. Na behandeling aan de hand van het ingediende dossier en onderzoek van de aanvraag maakt de dossierbehandelaar een verslag op of een constructie al dan niet (gedeeltelijk) als ‘vergund geacht’ kan worden beschouwd. Dit verslag wordt ter goedkeuring geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring wordt het collegebesluit via e-mail bezorgd aan de aanvrager en wordt de constructie al dan niet (gedeeltelijk) ingeschreven in het vergunningenregister als zijnde ‘vergund geacht’.

Let op: dit onderzoek kan enkele maanden in beslag nemen. Begin daarom zo snel mogelijk met het opvragen en verzamelen van de benodigde dossierstukken.

De opname of het niet opnemen van een constructie ‘als vergund geacht’ in het vergunningenregister kan bestreden worden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Enkele websites die geraadpleegd kunnen worden om bewijslast te verzamelen:

  • Uitgebreide database met verschillende kaarten en luchtfoto’s: www.geopunt.be

Kostprijs

Voor een aanvraag tot opname in het vergunningenregister wordt een dossierkost van 60€ aangerekend. Hiervoor dienen onderstaande gegevens meegegeven te worden bij de aanvraag:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Rijksregisternummer
  • Telefoonnummer
  • E-mail

Klik hier voor je aanvraag opname in het vergunningenregister.