Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Nooddecreet coronavirus

Op 20 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, in werking laten treden.

Dit Nooddecreet ten gevolge van het coronavirus, voorziet in twee zaken: 

 • het voert een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
 • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen.

Noodbesluit omgevingsvergunning

Op 24 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures, het noodbesluit omgevingsvergunning (bijlage).

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden.

Kort samengevat:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

De Minister kan de termijnen, zoals vermeld, nog verlengen.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van start gegaan. Deze vergunning verenigt en vervangt de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. De aanvragen worden ingediend bij één digitaal loket, het Omgevingsloket, waarna (eventueel) één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De afgeleverde vergunning is in principe geldig voor onbepaalde duur.

Om te weten bij welke overheid (Vlaanderen, Provincie, Gemeente) je een omgevingsdossier moet indienen, moet je rekening houden met de zogenaamde gesloten lijsten en de indelingslijst. Meer informatie vind je hier.

 

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.
In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Kosten

 • Het retributiereglement voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vind je hier.
 • Voor kosten verbonden aan dossiers ingediend bij Vlaanderen of de provincie verwijzen we naar de betrokken instanties.

Aanvraag

Naargelang het dossiertype dien je je project in te dienen bij Vlaanderen, de provincie of bij het lokale bestuur. Voor meer informatie kan je terecht op het omgevingsloket.

 

Beroep tegen een beslissing
De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.
In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen
Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.
De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij de dienst bouwen en milieu.

Uitgelicht