Beringen blijft luchtkwaliteit op zijn grondgebied opvolgen

Beringen blijft luchtkwaliteit op zijn grondgebied opvolgen

In 2015 gaf de stad Beringen VITO de opdracht om voor de belangrijkste vervuilende stoffen de emissies te modelleren en werd een Black Carbon-meetcampagne uitgevoerd.
Hieruit bleek dat de algemene luchtkwaliteit voldoet in Beringen en dat het grootste deel van de verontreiniging boven Beringen niet ontstaat in Beringen en omgeving.

 

Schepen van milieu Tijs Lemmens verklaart: ”Door de groei van de  stad Beringen, zowel wat betreft inwoners als bedrijvigheid, en de toename van de activiteiten in de omgeving op het gebied van verkeer en industrie, blijft het opvolgen van de leefomgeving een belangrijke taak voor het bestuur. Daarom wenst de stad een beeld te krijgen van de immissies op het Beringse grondgebied.”

Op aanraden van Leefbaar Tervant – die al meerdere keren hun bezorgdheid hebben geuit betreffende gezondheidsaspecten in Beringen - werd contact opgenomen met Toxicowatch Foundation.
Deze vereniging heeft namelijk al meerdere jaren ervaring op het gebied van toxicologische stoffen en immissies.

 

Op 29 mei presenteerde Toxicowatch hun aanpak voor een delegatie van Leefbaar Tervant en het schepencollege.
Er werd voorgesteld om verspreid over Beringen acht kippenrennen als staalnameplaats te selecteren.
Deze kippen dienen een groot deel van de tijd buiten vrij te kunnen scharrelen in en op de grond (6-8 uur).
Deze kippen komen dan in nauw contact met schadelijke stoffen die neerslaan op het Beringse grondgebied, waardoor deze ook terug te vinden zijn in de eieren die zij leggen.
Per geselecteerde locatie zullen enkele (6 tot 10) eieren afkomstig van meerdere kippen als staal genomen worden.

 

Op deze eieren zal door een erkend labo de DR CALUX-methode worden toegepast om het dioxinegehalte te bepalen.
Een gaschromatografie-massaspectrometrie kan eventueel bijkomend worden uitgevoerd op de stalen om te bepalen om welke dioxines het gaat.

 

Deze werkwijze geeft een goede indicatie welke dioxine-achtige stoffen er neerkomen op het grondgebied van Beringen en door opname in ons lichaam terecht kunnen komen.
Met deze methode kan er echter niet specifiek vastgesteld worden wat aan de oorzaak ligt van een hoog resultaat. Indien dit blijkt, zal verder onderzoek dit aan het licht moeten brengen.

 

Het stadsbestuur van Beringen roept geïnteresseerde inwoners die hun kippenren kandidaat wensen te stellen als staalnamepunt op zich te melden bij de stad Beringen via milieu@beringen.be. T
oxicowatch zal uit de kandidaten na een plaatsbezoek acht staalnamepunten verspreid over Beringen selecteren.
Op de geselecteerde staalnamepunten zal er in het najaar circa 10 eieren per locatie verzameld worden. Gelieve enkel kippenhokken aan te melden waar de kippen een groot deel van de tijd buiten scharrelen.
“De geselecteerde eigenaars dienen zich eveneens akkoord te verklaren om eveneens bijkomende eieren te leveren, indien er besloten wordt om dit onderzoek op een later tijdstip te herhalen om zo evoluties te kunnen opsporen.” deelt  schepen Tijs Lemmens mee.

Uitgelicht